“I cummerciont de Curnàa”


I nost vecc on sempru dì – che ul paes in duè se nass
lè sempre ul pussè bell – per vif e fà quater pass;

basta un pö de fantasia – per fà bell e incrementà
se dorma gnà de nöcc – quont se pensa de inventà.

Un secul fà ghera negött – lauraven töcc in del terèe
viveven de pulenta – e che fadiga tirass adrèe;

pö ve la guera e dopu n’öltra – i cunseguenz ghin sta per töcc
lauraven mè i asnett – mo ul bursen sempru söcc.

Finì la guera se curiva  apè - per cepà ul trenu fin’a Padernu
Milon bumbardà – l’era negher cumè l’infernu;

ve i prem currièr e se fava i turni – ghera Milon tött de rifà
sin mettü töcc de lèna – a fa de nöf tött la città.

Ne restà pochi a laurà ul terè – se parlem de paison
curriva un quei cinghei – e se tueva un tocch de pon;

passa ul temp, passa i ogn – rüa l’età de la pension
gira i prem màcchen – e la südada liquidazion.

Milon l’on rifà de nöf – se laùra e se studìa
I nost bagai von ai scol seràl – per intraprend la giusta via;

mò ul pensiunont nassù al paes- la capì che in città 
cont ul smog de tonti màcchen – se fa fadiga a respirà;

pö la sentü che un tucchel de tera – la don amò i padron de cà
se te vöret fa l’urten – te ghe sempru de guadagnà;

ghè verdura, ghè aria buna – ghè l’Ada che d’estàa
se va giö a ciapà l’ fresch – perché la passa de Curnàa.

E ul paes lè rinumà – per i dö Central che dòn curènt
a la Esterle e a la Bertini – laurava tonta gent,

l’acqua incanalàda – in di tübi con la pendènza
la fa girà la türbina – invension de intelligènza;

e i cunchi del Naviri – in duè navigaven i barcòn
ià disegnà Leonardo – ul Da Vinci, ul cervellòn.

Intonta che ul pensiunont – al cultivava ul so urten
i bagai s’in mettü adrèe – con biciclett e furgunen;

ei giraven per ul paes – con cavogn de frütta e un fagutèll
vendeven tuchèi de tila – per fa culson e un quai patèll;

ai scòll seral on imparà un mestèe – quont’andaven a Milon
ca fà ul barbè, ul camerer – on imparà a fa anca ul pon;

ve ul prem furnu ancà a Curnàa – e con la cesta sul birucen
al purtaven fin a Port – tirà col cavalen.

Pö rüa i ogn del prugress – corr ul danè fon sö onca i cà
e Curnàa coi so frazion – al se fa gront de nuvità;

I prem butegh: ul macellar – ul fruttirö, ul giurnalàtt
mercònt de cuttön e lona – ul cassulàr e ul scarpàtt,

un negozi de vestì – un sart de prima class
ul fiurista, ul murnèe – töcc de lena senza frecass;

pö ul barbe, un’usteria, - con tonti omen a giugà a tri-sett
ul ciclista sempru all’erta – a giustà i biciclètt.

La derbì l’ureves, ul legnamè – ul sbianchen e ul lavasècch
i prem machen de fa i mai – i gulfett e pö i culsètt.

Curnàa al sé ingrandì – con i vari stabiliment
quont se laùra in sul post – lè dupi ul rendiment:

“Pieru del cassinèll” - ch’el fava ul gir col cavallen
lè stà, vögn di prem – a derbèe ul so butteghen;

“Brivio è Moda” lè rinumà – ghè apena l’imbaràss
de cata föra quel adatt – per quel magher oppür quel gràss;

e la butega de bursètt e scarp – coi timber de qualità
lè linea seria e rafinada – per clientela de suddisfà.

Aroni coi prem giurnai – e i liber per la scöla
al vendeva carta de fà i fiù – bionca, russa, verda e viöla;

adess “Làura” la gà dent de tött – bigliètt e liber a vuluntà
ghè onca i föch artificial – se ghè un mutif de festeggià.

Visen a Laura ghè “Vimercati” – con stompa e grafica persunalizzà
ul necessàri per ul cummerciu – e manifest publicizzà.

On passà l’edicula a “Marino e Claudia” – in lur che venden i giurnai
ghè i tessèr telefonich – e i abunament settimanai.

Ghè ancà “Dodino Enobar cafè” - ambient gentil propri in piazza
le te bevet un bòn caffè – pö se mongia oncà la tazza.

In de Carlo “Non solo frutta” se pèrd la vista in specialità
se pö cumprà u l’insalata – senza veghela de netà;

ghè ul pesto e l’oli de la Liguria –ven speciàl e rinumà
macedonia, verdura cöcia – tött cunturni preparà.

Ghè “Rocco Mauri Ferramenta” – quonti articul de fà pasà
tött ròpp sempru ùtél – che bisugna in d’una cà;

e sempru prunt a intervegnè – per cambià i serament
mettèn tènd e zanzarièr – un bèl ripar a tonta gènt.

Se po fà bèla la cà e la Gesa – coi fiü de “La Fioraia”
con nàss un quei bagai – o che se spusa nà bagaia;

coi fiü se gà u l’ucasiòn – de parlà interiurment
quont se regala un vasètt de fiü – a un anzion o a un suferènt.

“Panzeri” la derbì l’ureves – la invià con dü urelöcc
ul neud a scòla la studià la vista- el fà i ugià per tött i öcc;

ghe nà pussè de 2000 – ugià di öcc e quei del sü
al te scund un imperfezion – al te fà bèll cumè vèss un fiü.

L’ureves na fà de strada – e un negozi in piazza la derbì
ghè argent e or per i spüs – ghè anèi per tött i dì.

Al ripara urelöcc e pendul – quel antich e quel mudernu
Se tröva sempru de laurà – quont se impara se mai fermu.

Ghè Nandino “New Garden Bar” – gentil, in via Volta
cafè special e un bon gelato – per fà nà bela sosta.

Sul punt d’ass ghè un bèl ambient “Immenz’Amore Caffè”
lè se güsta ul ven quel bon – bisugna propri andà a vedè;

ghè birra ambrada e quela biunda – ambiènt de giuvinòtt
se pò incuntrà la furtuna – se te giughèt un ternu al lòtt.

Ghè “Stucchi ul prestinè” – al fà ul pon giald, quel d’üna völta
l’era ul pon di puerett – e in del marnètt ghera la scorta;

adess lè rinumà – per quei che vören dimagrè 
al custa pussè del pòn – basta de cumparè.

In via Caccia per vegn a Port – ghè “Crippa Alfredo ul frütirö”
vècc del mestè – e prunt col cliènt d’incö;

bisugna savè fà – per tegnè bon tött i client
incö la früta lè sul tavùl – cumè prem aliment.

“Mauri” ul fiurista – a mètt sö butega lè stà di prèm
coi fiü de comp, de muntogna – d’arredament e de giardèn;

ghè nè de tött i göst – per ul batesem, per la murusa
per la suocera un po gelusa – per la nöra che urmai lè spusa.

In piazza che butega – d’elettrodumestech per la cà
lè Tiglitettu, l’elettricista – la imparà tött de so pà;

e quont che ve Natal – o che se fà un quei feston
al corr mè un rogn sül campanen – a mètt l’illuminasion.

Ghè onca Marinella – con la rivendita de pòn
e tra i gener alimentar – la tègna un bòn salòm;

se ghè de fà na scampagnada – e preparà un po de michètt
Marinella la pensa le – a fàtt un bèl pachètt.

Ul “Bar Sport” in via Volta – lè ul bar dèl balòn
se fà ul tifu per na squadra – e con la perd che delüsiòn;

mo ghè Ivana sèmpru prunta – con na butiglia o un bon cafè 
e i tifus la festa adrè – a Son Sir von a vedè.

In de “Valentino Pasticceria” -  in via Circunvallasiòn
ghè turta per tött i göst – e per ogni uccasiòn;

e per vögn che trà in gir i öcc – per cumbinà n’appuntamènt
per la sua bèla ghè i pasticcini – e sugnà un bèl event.

E Ravasi Gianmario – “Non solo Pane” in via Volta 
al vènd turti e pizzett – ghe n’è de ogni sorta;

quont se gà pressa per la cà – e la se tröva bela e fada
‘na brioch o na pizza – bravi a chi là inventada.

In de Fiorenzo e la sua Noemi- “Credevo peggio” pizzeria
se fem tappa in via Völta – trövem tonta simpatia;

ghè salom e carne, pasta e pèss – furmagg de qualità
una serada in cumpagnia – per vif in serenità.

Brivio Franco e Annamaria – con “Intimo e Merceria”
on tra insema un buteghèn – ch’el parla de puesia;

sfilzö a culùr per ul ricom – cruscè e göcc per cuton e lona
te pö fa bèla tüta la cà – per vüna che ricoma.

Gianö Luciano l’em vest a nass – in mèss ai socher sül deschètt
là imparà de so pà – nel passàch i tacch e pö i stachètt.

Adess, ghè i scarp de qualità – per lo sport e per i spus
per i bagai che fa i prem pass – e i tusòn un pö vanitus.

In la butega de Gisella Comi – metüda in pe de sua moma
ghè vestì e giàcch de qualità – e camisètt de püra lona,

‘Na vedrina che paga l’öcc  perché lè sempru agiurnada
se ferma vulentera – a fa un penser ancà vess in strada.

Al “Bar Sabbia” de Nicola -  in via Circunvallasiòn 
se pö fa tappa in cumpagnia – per un bicer de ven quel bòn;

ghè la schedina del Totocalcio – se pö tentà la furtüna
e chissà de fa quatordes –dè vèss la völta buna.

Claudia “Al Calamaio” – la cartuleria aggiurnada
Bigliètt d’augüri per tött i età – e per la cöpia innamurada;

ghè di bei liber impurtont – un bel penser de fa un regàl
per l’unumastech, ul cumpleon – specialmèent con ve Natal.

In de Riccarda con “Tabacchi e Smoking” ghè Enalott e cart bullà
In cart sempru utel – per ducument publicizzà;

se pö giügà a l’Enalott – e stà un pò indre in del fümà
chissà che la furtüna – la trovi l’ösc de la nosta cà.

Un vestì nöf gon fà a la Piazza – e l’arte l’on stilizàa
la diventa pion a pion – na citadela ancà Curnàa;

che dà risàlt a la bela Piazza – ghè ancà la Gesa Parrucchial
S. Giorg lè ul pruttetur – un Sont particulàr.

Gon l’idea i cummerciont – de mantegnè l’attività
per servè ul bel paes – con impegn e serietà;

bela l’iniziativa – del Mercaden de Natal
se alimenta l’amicizia – e la fà bèe ancà al sucial;

e ul cumità lè tri ogn – che a Natal per tradizion
urganizza in di vei e piazza – la bèla illuminazion.

Col cunsili cumunal – i cummerciont se dòn de fà
e l’ubietif principal – lè senz’olter la viabilità.

Auguri ai cummerciont – de alimentà la curtesia
e l’attenzion per ul cliènt – con buntà e allegria;

al sarà quest un bèl prugett – che dà vita e realtà
al cummerciont che se impegna – per fà comuda la città.


Mafalda D’Adda 

giugno 2006